Stichting Kili4Sein, gevestigd Sonderholm 115 te Hoofddorp

Hoofddorp, 1 januari 2018

Toelichting

De stichting is opgericht op 28 oktober 2016.
In 2016 zijn nauwelijks gelden binnengekomen; het eerste boekjaar zal daarom lopen van de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2017.

De financiële verantwoording is opgesteld volgens Nederlandse verslaggevingsregels en luidt in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere beurskoers.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten. Baten zijn alle van derden onherroepelijk verkregen gelden en beleggingsresultaten, voorzover deze betrekking hebben op een periode eindigend binnen het verslagjaar.

Rentebaten zijn de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen of te vorderen rente van uitgeleende gelden, uitstaande deposito’s en banksaldi. Rentelasten zijn aan het boekjaar toe te rekenen betaalde of verschuldigde rente van leningen en kredieten.

Transacties in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment van de transactie.

De post Debiteuren (€ 700,00) betreft de vordering op Dream or Donate, een crowdfunding / donatie platform, gevestigd te Zwolle. Op de Kili4Sein rekening was op 31 december 2017