Beleid

Visie en missie
Stichting Kili4SEIN vindt dat elk kind recht heeft om onbezorgd kind te zijn. Alle kinderen en speciaal óók kinderen met epilepsie moeten toegang moeten hebben tot voldoende speelgelegenheid in de buitenlucht. In een veilige speeltuin kan een kind met epilepsie zich als hij of zij een aanval krijgt niet ernstig bezeren.

Ambities
Met onze hoofdactie, de beklimming van de Kilimanjaro in september 2017, willen we geld ophalen om een speeltuin voor kinderen met en zonder epilepsie te realiseren. De speeltuin komt naast de Cruquiushoeve, het logeerhuis van SEIN in Cruquius, tussen Hoofddorp en Heemstede. De speeltuin wordt aangelegd tussen het logeerhuis en de nieuwe woonwijk Wickevoort. Hij is toegankelijk voor kinderen die in het logeerhuis logeren maar ook voor kinderen uit de naastgelegen nieuwbouwwijk.

Werkzaamheden, werving van gelden
Bestuursleden van de stichting en de om hen heen verzamelde groep enthousiastelingen gaan de boer op om spreekbeurten te houden, bijeenkomsten te bezoeken en bekende en minder bekende mensen en organisaties te bezoeken om hen warm te maken voor het doel en bijdragen te vragen. Het verhaal van Thijs van der Valk, die zware epilepsie overwon, en de beklimming van de Kilimanjaro zijn daarbij het hoofdonderwerp.

Financieel beheer, beschikken over het vermogen van de stichting
Ingezamelde gelden worden op een bankrekening van de stichting gezet en aangehouden totdat ze kunnen worden uitgegeven voor de realisering van de speeltuin. Er zullen artikelen zoals shirts met opdruk worden aangeschaft en verkocht. De winst zal worden gestort op de bankrekening van de stichting.
De stichting heeft geen winstoogmerk: alle gelden die niet aan onkosten worden uitgegeven zullen worden gereserveerd voor de realisering van het doel.

Het beheer van de bankrekening(en) van de stichting is gedelegeerd aan de penningmeester, Ted Huikeshoven. Hij bespreekt de stand van inkomsten en uitgaven periodiek met de overige bestuursleden en legt daarbij verantwoording af voor zijn beheer. Voor grotere uitgaven is toestemming van de overige bestuursleden nodig.

Het doel van de ingezamelde gelden is de realisering van de speeltuin op het terrein van Cruquiushoeve. Daarvoor benodigde bedragen zullen bij voorkeur rechtsreeks worden betaald aan aannemers en andere contractspartijen die de daadwerkelijke aanleg van de speeltuin op zich hebben genomen.

De verwachting is dat de stichting maar enkele jaren zal bestaan. Wanneer het doel is gerealiseerd, zal de stichting worden opgeheven. Het liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd aan Stichting SEIN, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
De stichting is opgericht op 28 oktober 2016. In 2016 zijn nauwelijks gelden binnengekomen; het eerste boekjaar zal daarom lopen van de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2017.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuurders; er zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Voorzitter is Thijs van der Valk, Sonderholm 115 te Hoofddorp
Secretaris: Cornelia Henderika Bakker, wonende te Hoofddorp en
Penningmeester: Ted Huikeshoven, wonende te De Zilk.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben statutair recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten, maar afgesproken is dat de bestuursleden als hoofdregel afzien van elke vergoeding van gemaakte onkosten.

Het vermogen van de stichting
Stand per 10 januari 2017
Bankrekening € 563,50
Vorderingen € 0,00
Totaal bezittingen € 563,50
Schulden € 0,00
Vermogen € 563,50